نمایش یک نتیجه

نمایش 9 24 36

خار سربیرون

خار ها در واقع ابزار های فلزی صنعتی هستند

و انواع متنوعی دارند که به صورت حلقه های تخت می باشند.

در قسمتی از آن شکافی ایجاد شده است که

در هر دو لبه این خار به صورت گرد و چشم مانند طراحی شده است.

بر این اساس خار ها به دو دسته تقسیم بندی می شوند

که گروه اول  خار سر بیرون و گروه دوم را خار سر داخل می نامند.

خار های سر بیرون را خار های چشمی بیرونی نیز می نامند.